استان خراسان رضوی - کلات - لاین نو
۳۴۷۳۳۲۴۷
اخبار و رویدادها
۴آبان

محبت به فرزندان کم رو

سعی کنید فرزندان خود به خصوص فرزندان کمرو را قدری بیشتر نوازش کنید.تماس جسمانی باعث میشود کودک احساس طردشدن نکند.اینکار احساس رضایت در او ایجاد میکند و واقعیت وجودی او را تأیید ميكند.

آخرین اخبار و رویدادها
احترام به طبیعت
1399/10/22 دوشنبه - 19:29:04
ماسک و روزهای بارانی
1399/08/22 پنج شنبه - 09:33:36
شش اشتباه در شستن دست ها
1399/08/18 يكشنبه - 20:42:50